Privacyverklaring

Stadskerk 040 vindt het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en dat deze goed zijn beschermd. Deze privacyverklaring heeft als doel om duidelijk te maken hoe wij omgaan met persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd. Leidraad hierin is de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens houdt het volgende in:

 • Wij vragen niet meer persoonsgegevens  dan nodig is voor een goede vervulling van onze doelstellingen ten behoeve van je deelname aan onze kerk;
 • Verwerken van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt;
 • Als dit nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen wij je uitdrukkelijke toestemming;
 • Aan derden, personen en organisaties, worden geen persoonsgegevens verstrekt, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor je je  personeelsgegevens aan ons heeft gegeven;
 • Dat wij je rechten met betrekking tot de door je verstrekte persoonsgegevens respecteren, zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit;
 • Onze organisatie, waaronder de technische infrastructuur, is dusdanig ingericht dat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over etnische afkomst, gezondheid en religie. Stadskerk 040 verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit strikt noodzakelijk is. In dat geval, wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd om die bijzondere persoonsgegevens te mogen verwerken.

Groepen personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt

 • Gegevens worden verwerkt ten behoeve van de dienstverlening aan leden (uitnodigingen, informatievoorziening) en administratieve doeleinden. Grondslag is de gegeven toestemming om de persoonsgegevens te mogen verwerken.
 • Medewerkers en vrijwilligers.
 • Leveranciers.
 • Gegevens worden verwerkt om de opdracht te kunnen uitvoeren en administratieve doeleinden. De grondslag is de overeenkomst.
 • Geïnteresseerden / connecties.
 • Gegevens worden verwerkt om in contact te kunnen treden met hen die interesse hebben in de activiteiten van Stadskerk 040. Grondslag is de gegeven toestemming om de persoonsgegevens te mogen verwerken.

Personen jonger dan 16 jaar

Stadskerk 040 verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar als de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Onze nieuwsbrief

Om onze nieuwsbrief te kunnen versturen hebben wij persoonsgegevens nodig. Deze gegevens registreer je wanneer je je inschrijft als abonnee van de nieuwsbrief. Wij vragen de volgende gegevens:

 • E-mailadres.

Uitschrijving als abonnee is altijd mogelijk. In dat geval worden je persoonsgegevens uit het adressenbestand voor de nieuwsbrief verwijderd.

Beeldmateriaal

Stadskerk 040 plaatst beeldmateriaal (bijvoorbeeld in de vorm van foto’s en video opnames) in uitingen van Stadskerk 040, omdat het hierbij vaak om openbare aangelegenheden gaat zoals een kerkdienst. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kan je contact opnemen via eindhoven@stadskerk040.nl. De uitingen die dit betreft zijn:

 • Website;
 • Video’s
 • Magazines, flyers, nieuwsbrieven. e.d.;
 • Social media, zoals Facebook, Instagram en Youtube

Verstrekken van gegevens aan derden

Ons uitgangspunt is dat wij geen persoonsgegevens aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor deze aan ons zijn verstrekt. Derden aan wie wij gegevens doorgeven zijn:

Het bureau dat de nieuwsbrieven verspreidt;
Instanties die op grond van wettelijke bepalingen gegevens mogen opvragen (bijv. de belastingdienst en justitie).
Met de externe partijen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst heeft als doel de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

De formulieren op onze site worden beveiligd met de Recaptcha van Google. Hierbij zijn de voorwaarden en policies van Google van toepassing.

Bewaartermijnen

Stadskerk 040 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De beveiliging van uw gegevens

Stadskerk 040 doet er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen zodat voorkomen wordt dat jouw gegevens onjuist worden gebruikt. De maatregelen die wij hebben genomen zijn onder meer:

 • Alle (ICT)systemen worden voorzien van toegangsbeveiliging;
 • Wij maken gebruik van encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Jouw rechten

Je hebt altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jouw ontvangen hebben. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons of onze verwerkers. Tenslotte kan je ons verzoeken om je persoonsgegeven over te dragen aan jezelf dan wel aan een andere, door jouw  aangewezen, partij (dataportabiliteit).

Eerdere toestemming die je hebt gegeven om je persoonsgegevens te verwerken kan je altijd intrekken op het door jouw gewenste moment. Wij vragen je om dit schriftelijk dan wel per e-mail te doen.

Klachten

Stadskerk 040 vindt het vervelend als je een klacht hebt over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Als je een klacht hebt, verzoeken wij je deze zo spoedig mogelijk bij ons te melden. Wij nemen direct met jouw contact op om je klacht te bespreken en samen een oplossing te vinden. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, heb je de gelegenheid om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen of opmerkingen?

Het kan zijn dat je vragen of opmerkingen jent over ons privacybeleid. Als dit het geval is, kan je contact met ons opnemen:

Stadskerk 040
Noord-Brabantlaan 1a, Eindhoven
5652 LA Eindhoven

eindhoven@stadskerk040.nl